خواص گیاه بومـادران

کاهش فشار خون
کاهش درد و خونریزی در دوران قاعدگی